Taiwan: Siza House, Club de Golf de Taifong – Álvaro Siza + Carlos Castanheira

Taiwan: Siza House, Club de Golf de Taifong - Álvaro Siza + Carlos Castanheira

Foto: Fernando Guerra | FG+SG

Taiwan > Siza House, en el Club de Golf de Taifong, diseñado por Álvaro Siza y Carlos Castanheira [Plataforma Arquitectura]